Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich od 20 maja 2022 roku rozpoczęło realizacje projektu „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w tym rodziny z problemem uzależnień i przemocy. NR WSS-IV.OKO.5.2022.UK CRU22/0001379