Świetlice środowiskowe

W ramach zadania publicznego planowane jest poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu dzieci i
młodzieży uczącej się w szkołach na terenie Gminy i Miasta Szczecin poprzez stworzenie placówek
wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży o charakterze opiekuńczo – wychowawczym, gdzie
realizowany będzie program profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy oraz program zajęć o charakterze terapeutycznym. Realizacja zadania będzie polegać na prowadzeniu 3 świetlic
środowiskowych SRK w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 roku od poniedziałku do piątku
przez 4 godziny dziennie. Zajęcia dla 70 dzieci będą prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę,
posiadającą wyższe wykształcenie pedagogiczne.

Realizacja zadania będzie polegała na:
– organizacji atrakcyjnego i bezpiecznego wypoczynku dzieci w godzinach wolnych od zajęć
dydaktycznych w szkole;
– pomocy w nauce, w tym wyrównywanie braków edukacyjnych;
– rozwijanie zainteresowań i talentów;
– rozwijanie twórczej aktywności dzieci;
– rozwijaniu aktywności fizycznej;
– przeciwdziałaniu uzależnieniom i przemocy w rodzinie;
– rozwijaniu umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych i trudnych;
– udzielaniu wsparcia rodzinom przeżywającym trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci;
– zapobieganiu niedostosowaniu społecznemu poprzez dostarczanie pozytywnych wzorców
zachowań;
– podniesieniu kompetencji rodzicielskich i wychowawczych;
– dożywaniu wychowanków.

Miejsce realizacji zadania
Realizacja zadania, w tym zajęcia świetlicy środowiskowej SRK prowadzone będą w wynajętych
pomieszczeniach w budynku:
– Szkoły Podstawowej nr 14 przy ul. Strzałowskiej 27a,
– Szkoły Podstawowej nr 39 przy ul. Kablowej 14
– Szkoły Podstawowej nr 54 przy ul Rayskiego 9,

Grupa docelowa
Dzieci i młodzież od 6 do 16 roku życia, zamieszkujące teren Gminy i Miasta Szczecin oraz rodzice
dzieci objętych wsparciem, w tym:
w Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Strzałowskiej 27a planowane objęcie wsparciem 25 dzieci;
w Szkole Podstawowej nr 39 przy ul. Kablowej 14 planowane objęcie wsparciem 25 dzieci;
w Szkole Podstawowej nr 54 przy ul Rayskiego 9 planowane objęcie wsparciem 20 dzieci;

Opis kryteriów i trybu wyłaniania adresatów zadania:
Dzieci przyjmowane będą do placówki na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego, skierowane
przez pedagoga szkolnego, pracownika MOPR-u lub inne instytucje.
Aktualna liczba dzieci uczęszczających do 4 świetlic środowiskowych SRK, w tym objętych
wsparciem MOPR w Szczecinie, umieszczonych w placówce na mocy postanowienia sądu oraz w
ramach procedury „Niebieskie Karty”:
w Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Strzałowskiej 27a – 25 dzieci;
w Szkole Podstawowej nr 39 przy ul. Kablowej 14 – 25 dzieci;
w Szkole Podstawowej nr 54 przy ul Rayskiego 9 – 20 dzieci.